SiBiTy BANAKOFI

banakofi

Coffee, banana, milk

No sugar, no grain/paleo, gluten free

Smoothie 250 ml